Stiftelsen Risør Kystkultursenter er fra 2015 Risør Kommunes maritime museumssatsing. Senteret har sitt virke i det rike trebåtbyggermiljøet i Risør. 

Regionens tradisjoner med båtbygging som fag og næring føres videre i båtbyggeriene i Risør og på Moen.  Kystkultursenteret gjør også dagens virksomhet og historie synlig gjennom arrangementer, utstillinger, åpent båtbyggeri, arkivarbeid, undervisning og publikasjoner.

Vi bevarer en levende kystkultur i Risør

Vi arbeider aktivt med å synliggjøre trebåtbygging og fartøyvern og å formidle Risørs maritime kulturarv. På hjemmesiden vår kan du lese mer om våre ulike prosjekter. 

De gode hjelperne som har støttet ulike prosjekter:

Hovedtrekkene i Kystkultursenterets arbeid:

 • Risør Kystkultursenter ble stiftet i 2015 av båtbyggerne i Risør Trebåtbyggeri og Moen Trebåtbyggeri. Båtbyggerne ivaretar fagtradisjonen. Samtidig er faget i kontinuerlig utvikling, og nye løsninger kommer stadig til. Kystkultursenteret samarbeider tett med begge virksomhetene både om tradisjon og fornyelse.
 • Hovedfokus var først å bistå eierne av båtbuene og driverne av båtbyggeriene med rehabilitering av bygningsmassen ved to av de gamle båtbyggeriene.
 • Viktig har det også vært å sikre verdifullt arkivmateriale og belyse kystkultur gjennom bokutgivelser og annen informasjonsvirksomhet.
 • Stiftelsen får årlig et driftstilskudd fra Risør kommune, mens det søkes eksterne midler til de store rehabiliteringsprosjektene og andre prosjekter. 
 • Under kan du lese mer om våre ulike aktiviteter og prosjekter. 

Formidling og aktiviteter:

 • Du er alltid velkommen til å besøke oss på Moen. Kanskje du bare vil «kikke» litt rundt eller slappe av ved brygga? Se litt på bygninger og skilting, eller følge kulturløypa? 
 • Kystkultursenteret arrangerer omvisninger og foredrag om båtbygging historie for små og store grupper – Kontakt oss for bestilling og priser.
 • Vi kan gjennomføre inspirasjonskurs i praktiske emner både for amatører og profesjonelle aktører. Kontakt oss!
 • Kystkultursenteret deltar på det årvisse arrangementet «Kystens dag»
 • Kystkultursenteret og Kystlaget samarbeider med ulike skoler om å gjennomføre «Den kulturelle skolesekken»

Publikasjoner og artikler

Bygningsvern og bruk av anleggene på på Moen:

 • Båtbyggeriene på Moen i Risør kommune består av fire store privateide anlegg.
 • To av båtbyggeriene ivaretas i samarbeid med Risør Kystkultursenter.
 • Kulturminnene og kulturmiljøet på Moen er et håndfast minne om norsk treskipsbygging – en næring som hadde avgjørende betydning for den eventyrlige vekst og utvikling som preget landsdelen som Moen tilhører, og hele nasjonen, i siste halvdel av 1800 tallet.
 • Bygningshistorisk, samfunnshistorisk, med sin kontinuitet i tradisjonelle håndverksaktiviteter og samtidig med fortsatt stor bruksverdi er kulturmiljøet på Moen unikt i nasjonal sammenheng. 
 • Gjennom sine historiske leveranser er Moen også sterkt integrert i nasjonal fartøyvernsammenheng. Alt dette har gjort det ukontroversielt å tilskrive Moen store kulturminneverdier.
 • Riksantikvaren har uttalt at Båtbyggeriene på Moen er av nasjonal verdi.

Fartøyvern og båtbygging:

 • I samarbeid med Moen Trebåtbyggeri AS og Risør Trebåtbyggeri A/S formidles fagkompetanse og håndverkstradisjon i form av kurs og fagopplæring.
 • Disse båtbyggeriene er i daglig drift og viderefører den levende båtbygger- tradisjonen samtidig som det tas i bruk nye maskiner og byggemetoder.
 • Spissgatteren Five (Bygget i Risør 1964) Overtatt av Kystkultursenteret i 2021. Five har vernestatus og skal settes i seilbar stand de nærmeste årene.
 • «Agderbarken» – en spennende mulighetsstudie som senteret arbeider videre med i 2023
 • Kystlaget Øster Riisøer benytter seg også av kulturmiljøet Moen ved å avholde prambyggerkurs i lokalene til K Christensen & Co – Moens båtbyggeri på Hammeråker. 
 

Arkivarbeid:

Et prioritert, og stadig pågående, arbeid har vært å gjennomgå og digitalisere de omfattende arkivene etter de gamle båtbyggeriene slik at dette kildematerialet blir sikret for fremtiden.

 

Det frivillige maritime miljøet "Rundt omkring og inn forbi Risør":

En rekke bedrifter og instanser har stort hjerte og mange aktiviteter for kystkulturen - "Rundt omkring og inn forbi Risør". Vi har prøvd å samle lenker til en del hjemmesider som kan belyse nettopp dette - God fornøyelse! Savner du noen så gi oss beskjed